Great Place To Work logo

Onze hulp aan Oekraïne

Je huis, je werk, je buurt, je land: ieder mens verdient een veilige omgeving. De ontwikkelingen in Oekraïne, en ook in andere oorlogsgebieden, raken ons. Wij staan voor vertrouwen, daarmee voor veiligheid en vrijheid. Voor iedereen. Dit doen wij door het helpen ontwikkelen van goed werkgeverschap en goed leiderschap en daarmee het creëren van zoveel mogelijk mooie organisaties waar alle medewerkers zich veilig en vrij voelen. Én dat doen we door maatschappelijk bij te dragen.

Please find the English version of this article below.

Zo ook aan de situatie in Oekraïne. Met groot verdriet zien we het leed wat bij miljoenen mensen van de een op andere dag is ontstaan. De veiligheid en vrijheid die al deze mensen is ontnomen. Onze positie is helder. We veroordelen elke actie van het regime van Vladimir Poetin. We veroordelen elke vorm van agressie tegen anderen. En staan daarmee achter de tegenkracht die de wereld richting Poetin en zijn regime inzet. Maar we leven ook mee met de vele inwoners van Rusland die al jaar en dag niet kunnen leven in veiligheid en vrijheid. Die opgepakt en weggestopt worden wanneer ze opkomen voor hun vrijheid.

Vrijheid en veiligheid is voor iedereen.


Hoe dragen wij bij?
Vanuit onze vier kernwaarden gaan wij zo lokaal mogelijk, met oog voor iedereen en samen met ons team & onze klanten het volgende doen:

 • We Care: lokaal doneren
  Wij doneren zelf direct aan het Oekraïense Rode Kruis. Deze organisatie is al jaren lokaal actief dus kennen de context, hebben een netwerk van vrijwilligers en helpen op dit moment de mensen die dit het meest nodig hebben. Zij hebben nu geld nodig voor hulp. Op deze manier dragen wij bij aan het direct lokaal inzetten van hulp.

 • We are on a mission: 1+1% doneeractie
  Het zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen: dat is onze missie. Om deze reden starten wij een 1+1% doneeractie. Bij ieder afgenomen traject, onderzoek, presentatie of workshop vragen we onze klant of zij het bedrag met 1% bedrag willen verhogen. Wij zullen dat ook doen om zo samen 2% te doneren aan de hulp in Oekraïne. In de maanden maart en april zal dit bedrag ook gaan naar het Oekraïense Rode Kruis.

 • We challenge: oog voor iedereen
  Samen zetten we ons in tegen de oorlog en helpen alle slachtoffers hiervan. Oorlog raakt iedereen, maar is niet vanzelfsprekend inclusief. Zo zijn er ook berichten dat vluchtelingen van niet Oekraïense herkomst een andere status en behandeling krijgen. Specifiek zullen wij ons richten op groepen die misschien niet deze gelijke behandeling krijgen. Als blijkt dat hier aandacht naar moet, zullen wij onze bijdrage daarop richten.

 • Together we got this: teamacties
  Als team en met onze klanten dragen wij bij via de 1+1% doneeractie. Daarnaast zullen wij als team en met onze klanten gezamenlijke ‘doe’-acties oppakken als hier zich kansen voordoen. Dit kunnen initiatieven zijn als inzamelingsacties, het bieden van taalcoaches en het begeleiden van mensen naar werk.

---

Your home, your job, your neighbourhood, your country: every human being deserves a safe environment. The tragic situation in Ukraine, and in other war zones, affect us. We stand for trust and therefore for safety and freedom. For everyone. We act by helping organizations develop good employership and leadership, thereby creating as many beautiful organizations as possible. Organizations where all employees feel safe and free. And in this case, we act by making a social contribution.

With great sadness we see the suffering that has arisen in millions of people from one day to the next. The safety and freedom that has been taken from all these people. Our opinion is clear. We condemn any action by the Vladimir Putin regime. We condemn any form of aggression against others. And thus support the counterforce that the world is deploying towards Putin and his regime. But, we also sympathize with the many Russians who have not been able to live in safety and freedom for years. People who are arrested and tucked away when they stand up for their freedom. Freedom and safety should be for everyone.

How does Great Place to Work contribute?
Based on our four core values, we will do the following as locally as possible, while looking out for everyone and together with our team and our customers:

 • We Care: Donate locally
  We donate directly to the Ukrainian Red Cross. This organization has been active locally for years. They know the context, have a network of volunteers and are currently helping the people who need it most. They need the money to offer their support. In this way we try to contribute to local aid.

 • We are on a mission: 1% donation campaign
  Providing a safe environment for everyone, that is our mission. For this reason we are starting a 1+1% donation campaign. For every purchased survey, presentation or workshop, we ask our customers whether they want to increase the amount by 1%. As Great Place to Work, we will do the same in order to donate 2% together for aid in Ukraine. In the months of March and April, this amount will also go to the Ukrainian Red Cross.

 • We challenge: looking out For All
  Together we fight against the war and help all its victims. War affects everyone, but it is not necessarily inclusive. There are also reports of refugees of non-Ukrainian origin are being given a different status and treatment. Specifically, we will focus on groups that may not receive equal treatment. If it turns out that this needs attention, we will focus our contribution on that specific situation.

 • Together we got this: team efforts
  As a team and with our customers, we contribute through the 1+1% donation campaign. In addition, as the Great Place to Work The Netherlands team and with our customers, we will take joint actions if opportunities arise. These can be initiatives such as fundraising, offering language coaching and guiding people to employment.

  "There is no path to peace; peace is the path."
  - Mahatma Gandhi

Comments